Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 16. maj

VNV, Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. maj kl. 20 i Timotheus

kirkens krypt.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Beslutningspunkt: Godkendelse af klimavejs projekt fra Hofor /Sweco

  3. Beslutningspunkt: Hvis ja til pkt. 2, beslutning om parkering jvnf. beskrivelse nedenfor

  4. Beslutningspunkt: Hastighedsbegrænsning

  5. Orientering: renovering af vejene

 

Vi har nu modtaget Hofors rådgivningsfirma Swecos skitseprojekt til, hvordan vores fællesveje kan blive til klimaveje. Projektet har været drøftet i bestyrelsen og i vejgruppen, og vi er alle enige om at gå ind for det.

Projektet skal godkendes af grundejerforeningen inden 1. juni, og det skal ligeledes godkendes af Hofor /Københavns kommune.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt siges noget om, hvornår projektet i givet fald vil blive realiseret. Det afhænger af hvor mange projekter, der bliver godkendt, samt hvilken rækkefølge Hofor vælger at udføre dem.

Projektet vil være 100% finansieret af Hofor.

Det skal understreges, at dette er et engangs tilbud fra Hofor. Forkastes projektet af generalforsamlingen, vil VNV ikke senere kunne få et nyt 100% finansieret projekt.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet - og kan desuden findes på foreningens Facebookgruppe og på hjemmesiden 
http://valbynyevillakvarter.dk/

Det skal ligeledes understreges, at det er et skitseprojekt, som hvis det bliver vedtaget af os og af kommunen, senere skal laves til et konkret og detaljeret projekt.

Projektet vil medføre, at der er mindre risiko for, at vi får kloakvand og regnvand ind i husene ved skybrud. Det fjerner ikke risikoen, så det vil stadigvæk være en god ide at have en højtvandslukke og/eller nogle sandsække til kælderdøren og nedkørslen.

Vi har i samarbejdet med Sweco lagt vægt på, at projektet også skal bidrage til at løse nogle af de andre udfordringer, vi har med vores veje, herunder med parkering og hastighed. Det er planen, at der i forbindelse med anlægget af regnbedene etableres parkering i den side, hvor regnbedene er og forbud mod parkering i den anden side. Sweco har beregnet, at det vil give 120 p-pladser, når der tages højde for de indkørsler, som fremgår af kortet samt manøvrearealer. Hertil kommer, at der i foreningen er i alt 111 overkørsler fra vejbanen til fortov. Nogle af disse er ikke i brug og kan, hvis ejeren ønsker der, nedlægges og derved frigive plads til parkering på vejen. De ejendomme, der ikke har indkørsler, og for hvem det er vigtigt at kunne parkere på egen matrikel, vil kunne anlægge en overkørsel.

Samlet vurderer vi, at der kommer en bedre udnyttelse af parkeringsarealet ved kun at have parkeringen i den ene vejside, og at der vil være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser.

Hertil kommer, at vi kan få frigjort mere kørebane så renovationsvogne, brandbiler og lignende kan komme igennem vore veje uden at skulle op over fortovene og ødelægge dem.

Endelig vil der kunne indføres hastighedsbegrænsning på 30 km/t (evt. 40) p.g.a. de bump, der etableres ved nogle af regnbedene.

Det skal igen understeges, at det er et skitseprojekt. Der er derfor naturligvis forhold, der skal afklares senere. Det gælder bl.a. den faktiske placering af vejbede og bump. Så fortvivl ikke, hvis der er tegnet et regnbed i din indkørsel. Det ved vi godt, at der er nogle steder. Det skal nok blive rettet i det endelige projekt.

Sweco har tilbudt at komme til generalforsamlingen. Det skal dog lige gå op med noget barselsorlov.

 

Hvis du ikke kan komme til generalforsamlingen, er der mulighed for at stemme ved fuldmagt. Blanket i den vedhæftede indkaldelse kan anvendes.

Bestyrelsen vil på mødet også orientere om renoveringsmulighederne for vejene i øvrigt, men de afhænger jo af, hvad vi når frem til om regnbede.

Bemærk: der er kun én stemme pr matrikel. Hvis der er mere end en familie/beboer på matriklen, må man selv koordinere, Hvis vi har mailadresse til kun den ene, uddeles der ikke indkaldelse på papir til den anden.

Indkaldelse og fuldmagt

På bestyrelses vegne,

Glen Voss - MA 50

Yderligere information