Vedtægter

 

for

 

GRUNDEJERFORENINGEN

 

VALBY NYE VILLAKVARTER

Senest vedtaget på generalforsamlingen 11. marts 2010 med ændringer i henhold til generalforsamling 19. februar 2014, 8.februar 2018 og 7. februar 2019.

 • § 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen "Valby Nye Villakvarter" Dens hjemsted er København, Valby.

 • § 2

Foreningens formål er

 1. a) at varetage vejenes og de deri beliggende kloakkers vedligeholdelse og renholdelse
 2. b) at opkræve vejafgifter og kontingenter og administrere dem på bedste måde
 3. c) at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere i kvarteret.
 • § 3

Som medlemmer optages grundejere, ejerlejlighedsforeninger og andelsboligforeninger i "Valby Nye Villakvarter”, som omfatter vejene:

Monrads Allé, alle numre undtagen nr. 1, 2, 3 og 4

Amalie Skrams Allé, alle numre

Overbys Allé, alle lige numre samt nr. 43

Christen Bergs Allé nr. 2, 3, 4 og 5

Dronning Dagmars Allé, nr. 5-19 og 6-22

Tschernings Allé, alle numre

Ansgars Allé, alle numre

 • § 4

Vejafgift, kontingent og opkrævningsgebyr fastsættes for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Vejafgift og kontingent forfalder til betaling ultimo marts måned.

Vejafgiften og kontingentet dækker kalenderåret.

Vejafgiften og ekstrabidrag beregnes som lige store andele pr. ejendom, idet dog vejafgift og ekstrabidrag for Dronning Dagmars Allé 6-12 og 14-22 beregnes som henholdsvis 4 og 5 andele. Monrads Allé nr. 12-18 afholder selv alle udgifter til stikvejen til ejendommene og betaler derfor kun kontingent og bidrag til kloakrensning.

Er de fastsatte vejafgifter og kontingenter ikke indgået til kassereren senest 1 måned efter opkrævningens forfaldsdato, tillægges et rykkergebyr, som påføres efterfølgende opkrævning

Forfaldne vejafgifter og kontingenter, der ikke er indgået senest 3 måneder efter første opkrævnings udsendelse, kan inddrives ved inkasso.

Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt forfaldent kontingent, slettes ved udgangen af regnskabsåret.

 • § 5

Det påhviler enhver grundejer at påse, at foreningens veje ikke lider overlast.

Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at pålægge en grundejer et ekstrabidrag til vejenes vedligeholdelse, hvis der i ejendommen findes bil i erhvervsøjemed eller drives erhvervsvirksomhed, der efter bestyrelsens skøn medfører større slid på vejene end normalt.

Ved en påkrævet hovedistandsættelse eller grundforbedring af foreningens veje kan bestyrelsen, dersom foreningens midler ikke er tilstrækkelige, efter generalforsamlingsbeslutning opkræve et ekstrabidrag.

 • § 6

For skader på kørebane og fortov forvoldt af grundejerne pådrager disse sig erstatningspligt overfor foreningen.

Ved kørsel af jord, byggematerialer mv. eller ved udbedring af kloakstik påhviler det ejeren at bringe kørebanen og fortov ud for ejendommen tilbage til tidligere stand.

 1. Grundejeren hæfter efter dansk rets almindelige principper også for skader forvoldt af tredjemand, som arbejder for grundejeren.

Ved anlæg af overkørsler til garage eller parkeringsplads på privat grund skal grundejerne følge de offentlige myndigheders forskrifter, herunder anvende kommunens standarter for udførelsen, og fremskaffe de nødvendige tilladelser.

 • § 7

Ud over at skulle følge offentlige myndigheders påbud, er grundejerne endvidere pligtige at rette sig efter de regler, som bestyrelsen fastsætter for vedligeholdelse af hegn mod gade og sti samt for renholdelse af kørebane stier, fortove og rendestene.

Dersom disse regler ikke overholdes, og et meddelt påbud ikke efterkommes, er bestyrelsen berettiget til at lade arbejdet udføre på vedkommende grundejers bekostning.

Ved større snefald kan bestyrelsen beslutte at lade vejene rydde af fejemaskine. NB. Dette ændrer ikke ved, at det er grundejerens ansvar selv at sørge for glatførebekæmpelse.

Iagttagelse af rotter eller ulemper fra andre vilde dyr meddeles til Københavns kommune.

 • § 8

Grundejere, der ikke er medlem af foreningen, er alene fritaget for betaling af kontingent. Alle foreningens øvrige bestemmelser gælder også for disse grundejere.

 • § 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse og anden kommunikation fra bestyrelsen kan ske elektronisk medmindre andet er aftalt. Det er medlemmers pligt selv at sørge for, at bestyrelsen er i besiddelse af korrekt mailadresse. Se kontaktadresse på  www.valbynyevillakvarter.dk

Dagsordenen skal mindst omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Referat af forrige generalforsamling
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
 7. Fastsættelse af vejafgift, kontingent og opkrævningsgebyr
 8. Fastsættelse af honorar til formand og kasserer
 9. Valg, jf § 10 og 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 dages varsel, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 25 medlemmer henvender sig derom til bestyrelsen med skriftligt forslag over de sager, der ønskes behandlet, og skal da afholdes hurtigst muligt dog senest 21 dage efter anmodningens aflevering til formanden eller et bestyrelsesmedlem.

En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 20 stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsens formand har ansvaret for, at der udarbejdes et referat over generalforsamlingen, der senest 30 dage efter generalforsamlingen underskrives af dirigent, formand og referent. Referatet tilgår medlemmerne senest 45 dage efter generalforsamlingen er afholdt og lægges på hjemesiden.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der fremsættes ønske om skriftlig afstemning. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, undtagen vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør, til hvis vedtagelse der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

For hver ejendom kan kun afgives én stemme, idet dog ejendommene Dronning Dagmars Alle 6-12 og 14-22 kan afgive henholdsvis 4 og 5 stemmer.

Monrads Allé nr. 12-18 betaler ikke vejafgift, og er derfor ikke stemmeberettigede i forhold, der angår foreningens veje.

Stemmeberettigede er fuldmyndige personer, umyndige ved værge eller kurator. Medlemmerne kan i øvrigt lade sig repræsentere og afgive stemme ved fuldmagt til ægtefælle, samlever, myndigt hjemmeboende medlem af pågældendes husstand eller til et andet medlem af foreningen, når fuldmagten er godkendt af generalforsamlingen ved dennes begyndelse. Ingen kan dog repræsentere mere end to andre medlemmer.

Alle forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 15. januar, for forslag der medfører væsentlige udgifter eller store ændringer i eksisterende forhold og for øvrige forslag senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 • § 10

Foreningen vælger en formand, en kasserer og yderligere 2 eller 3 medlemmer, der udgør foreningens bestyrelse.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

Valgbare er stemmeberettigede, der er bosiddende i foreningen.

Valgene gælder for to år, således at formanden og et bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant afgår i de lige år, medens kassereren og 1 à 2 bestyrelsesmedlem(mer) samt 1 suppleant afgår i de ulige år.

Bestyrelsen vælger selv af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser og skal administrere dens midler efter bedste evne. Den bestemmer selv sin forretningsorden og arbejdets fordeling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 af dens medlemmer er til stede.

Et bestyrelsesmedlem, der fraflytter foreningen, udtræder af bestyrelsen, og suppleanten indtræder.

 • § 11

Formanden repræsenterer foreningen og påtegner alle udgiftsbilag. Han sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Han er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i alle sager, der ikke tåler opsættelse, men på første bestyrelsesmøde skal disse sager forelægges bestyrelsen.

Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden/næstformanden sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen.

 • § 12

Kassereren udfærdiger årsregnskabet, der omfatter kalenderåret. Af regnskabet skal årets indtægter og udgifter såvel som beholdninger, forpligtelser og udestående tilgodehavender ved årets afslutning klart fremgå.

Regnskabet afgives senest 20. januar til revisorerne til godkendelse og underskrift. Det reviderede regnskab underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og udsendes til medlemmerne sammen med et budget for det efterfølgende år samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Alle kontante beholdninger indsættes i et pengeinstitut indskrevet på foreningens navn, således at de kun kan hæves ved formandens og kassererens medvirken i forening via netbank - og ved en af disses forfald tillige ved et tredje af pengeinstituttet autoriseret bestyrelsesmedlem.

 • § 13

Der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal indeholde alle beslutninger, der er truffet og alle fremkomne meddelelser af interesse. Referatet lægges på hjemmesiden, www.valbynyevillakvarter.dk

 • § 14

Til at gennemgå foreningens regnskab vælges af den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 2 år, således at l revisor og 1 revisorsuppleant afgår hvert år. Fraflytter en revisor foreningen indtræder den suppleant, der er valgt samme år som revisoren i stedet. Revisorerne skal med 24 timers varsel have uhindret adgang til at efterse aktiver, mødereferater og regnskaber, ligesom de kan forlange originalt bilagsmateriale forevist.  Bestyrelsen skal hertil give dem alle de oplysninger, der ønskes.  Ved revision forevises revisorerne i netbanken saldo pr. 31.12 af et andet medlem af bestyrelsen end kassereren Årsregnskabet revideres senest 31. januar og tilføjes de bemærkninger, hvortil revisorerne måtte finde anledning. Bilagene overstemples og opbevares i 5 år.

 • § 15

Foreningens ophør, som alene kan ske ved kommunens overtagelse af vejene eller ved sammenslutning med anden grundejerforening, kan kun besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens ophør kan kun behandles af en generalforsamling, såfremt det af indkaldelsen fremgår, at sådanne forslag skal behandles.

Forslag til foreningens ophør skal indeholde forslag om anvendelse af foreningens formue.

 

Som vedtaget på generalforsamlingen 8.2.2018

Dato                                                                  Dato Dato

Dirigent                                                            Formand Referent